Referencje

Projektowanie ogrodów

Dokumentacja do każdego projektu

Moje prace zdobyły Państwa uznanie!!! Świadczą o tym liczne referencje. Przy opracowywaniu koncepcji parku lub ogrodu wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie. Do każdego projektu tworzę również dokumentację techniczną. Współpracuję z projektantami z branży budowlanej, drogowej, elektrycznej oraz instalacji sanitarnych.

 

Urząd Miasta i Gminy w Golinie zaświadcza, ze Pani mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek na zlecenie Gminy Golina wykonała W 2010 roku projekt rewaloryzacji i rewitalizacji Parku Miejskiego w Golinie.

Zakres dokumentacji obejmował:

 • wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej,
 • wykonanie projektu gospodarki drzewostanem,
 • wykonanie niezbędnych analiz historycznych, przyrodniczych i kompozycyjnych,
 • wykonanie projektu rewaloryzacji układu komunikacyjnego parku,
 • zaprojektowanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej,
 • zaprojektowanie elementów małej architektury (fontanna, ławka, itp.),
 • wykonanie szczegółowego projektu nasadzeń,
 • wykonanie przedmian robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja została wykonana z należytą starannością oraz w przewidzianym w umowie terminie

Autorka wniosła do dokumentacji szereg ciekawych rozwiązań. Wykazała się dużą wiedzą i umiejętnościami w zakresie rewaloryzacji ogrodów zabytkowych.

Fachowość i kreatywność oraz rzetelność, którymi wykazała się Pani mgr Małgorzata Werhun-Popiołek powodują, ze możemy polecić Panią Małgorzatę ja solidnego partnera do współpracy.

rewaloryzacja i rewitalizacja parku
rewaloryzacja i rewitalizacja parku

Urząd Miasta i Gminy w Golinie zaświadcza, ze Pani mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek na zlecenie Gminy Golina wykonała W 2009 roku projekt rewaloryzacji i rewitalizacji Placu Kazimierza Wielkiego W Golinie.

Zakres dokumentacji obejmował:

 • wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej,
 • zaprojektowanie układu przestrzennego zagospodarowania placu,
 • zaprojektowanie elementów małej architektury (fontanna, ławka, itp.),
 • wykonanie szczegółowego projektu nasadzeń,
 • wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja została wykonana z należytą starannością oraz w przewidzianym w umowie terminie. Autorka wniosła do dokumentacji szereg ciekawych rozwiązań.

Fachowość i kreatywność oraz rzetelność, którymi wykazała się Pani mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek powodują, ze możemy polecić Panią Małgorzatę jako solidnego partnera do współpracy.

rewaloryzacja i rewitalizacja Placu
rewaloryzacja i rewitalizacja Placu

Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego W Kaliszu informuje, że Pani Małgorzata Werhun – Popiołek zamieszkała W Koninie przy ul. Gajowej 2A, na zleceniu Miasta Kalisza wykonała w 2010 roku „Projekt zieleni wraz z zagospodarowaniem terenów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6”.

Zakres opracowania obejmował:

 • wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej,
 • opracowanie trzech koncepcji zagospodarowania terenu,
 • uzgodnienie zakresu projektu z tutejszym Wydziałem oraz przyszłym opiekunem skweru tj. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu,
  • zaprojektowanie małej architektury m.in. alejek, ławeczek oraz nasadzeń,
  • wykonanie projektu zieleni z podziałem na roboty budowlane oraz prace jakie mają zostać wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Projekt został wykonany w terminie oraz zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą i przyszłym Użytkownikiem. Staranność wykonywanych robót świadczy o doświadczeniu oraz fachowości Wykonawcy. Pani Małgorzata Werhun – Popiołek jest godnym polecenia Projektantem w zakresie architektury krajobrazu.

Projekt zieleni wraz z zagospodarowaniem terenów
Projekt zieleni wraz z zagospodarowaniem terenów

Urząd Gminy w Orchowie informuje, ze Pani mgr inż. Małgorzata Werhun- Popiołek na zlecenie tut. Urzędu wykonała W latach 2008-2009 następujące dokumentacje projektowe:

„Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Orchowo” – dokumentacja projektowo – przedmiarowa zagospodarowania terenów zieleni przy kościołach we wsi Orchowo.

 • inwentaryzacje dendrologiczne parków zabytkowych w Linówcu, Myślątkowie i Słowikowie,
 • projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Myślątkowie,
 • projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Linówcu.

Dokumentacje powyższe wykonane zostały z należytą starannością oraz W przewidzianym w umowie terminie.

Autorka wniosła do dokumentacji szereg ciekawych rozwiązań. Wykazała się dużą wiedząi umiejętnościami w zakresie rewaloryzacji wnętrz w ogrodach zabytkowych. Fachowość i kreatywność oraz rzetelność. którymi wykazała się Pani mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek powodują, że możemy polecić Panią Małgorzatę jako solidnego partnera do współpracy.

zagospodarowanie terenów zielenych
zagospodarowanie terenów zielenych

Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej informuje, że Pani mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek na zlecenie tut Urzędu wykonała w latach 2008-2009r. następujące dokumentacje projektowe:

 • projekty zagospodarowania wybranych wnętrz parkowych w zabytkowym, 200-letnim Parku Miejskim w Kaliszu
 • projekt zagospodarowania terenów pod linią wysokiego napięcia na osiedlu Dobrzec
 • projekt zagospodarowania tzw „Pól Marsowych” na osiedlu Dobrzec
projekty zagospodarowania wnętrz parkowych i terenów zielonych
projekty zagospodarowania wnętrz parkowych i terenów zielonych

Dokumentacje powyższe zostały wykonane z należytą starannością oraz w przewidzianym w umowie terminie. Autorka wniosła do dokumentacji szereg ciekawych pomysłów. Wykazała się dużą wiedzą nie tylko przy projektowaniu wnętrz w zabytkowym, 200-letnim Parku Miejskim, ale także w nowoczesnym osiedlu mieszkaniowym. Fachowość i kreatywność oraz rzetelność, którymi wykazała się Pani mgr inż. Małgorzata Werhun- Popiołek powodują, że możemy polecić Panią Małgorzatę jako solidnego partnera do współpracy.

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie potwierdza, że Pracowania Architektury Krajobrazu z Konina przy ul. Gajowej 2a reprezentowana przez Panią Małgorzatę popiołek opracowała w bieżącym roku projekt zagospodarowania zieleni na terenie „Bulwaru Nadwarciańskiego” tj. ciągu pieszo-rekreacyjnego o długości ok. 970mb, zlokalizowanego na istniejącym wale przeciwpowodziowym na lewym brzegu rz. Warty.

Projekt zagospodarowania zieleni obejmujący nasadzenia (bylin, krzewów) opracowany został profesjonalnie, w ustalonym terminie.Na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdzamy, że Pani Małgorzata Werhun-Popiołek spełnia nasze wymagania i jest Godna polecenia innym inwestorom.

projekt zagospodarowania zieleni
projekt zagospodarowania zieleni

Urząd Gminy w Jaworzu w roku 2001, korzystał z usług PRACOWNI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, której właścicielką jest mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek.

Pracownia wykonała plan zagospodarowania przestrzeni zielonej w Parku Zdrojowym im. Józefa Piłsudzkiego w Jaworzu.

Terminowość, rzetelność oraz otwartość powoduje, że możemy polecić ją innym zainteresowanym, jako solidnego partnera do współpracy.

plan zagospodarowania przestrzeni zielonej
plan zagospodarowania przestrzeni zielonej

Firma Onet.pl S.A. w roku 2000, korzystała z usług PRACOWNI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, której właścicielką jest mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek.

Pracownia wykonała zagospodarowanie przestrzeni zielonej wokół naszego odnowionego budynku w Bielsku-Białej.

Doświadczenie, rzetelność oraz otwartość powoduje, że możemy polecić ją innym zainteresowanym, jako solidnego partnera do współpracy.

zagospodarowanie przestrzeni zielonej
zagospodarowanie przestrzeni zielonej

Informuję, że Pani mgr inż. Małgorzata Werhun – Popiołek była projektantem, na zlecenie tutejszego urzędu, następujących projektów:

 • „Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Słupa Milowego w Koninie”.
 • „Zagospodarowanie zieleni na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Koninie”

Obydwa projekty zostały zaakceptowane do realizacji. Wykonane zostały zgodnie z oczekiwaniami zamawiających, charakteryzują się ciekawymi rozwiązaniami. Projekty stanowiły ważny element zagospodarowania obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków.

Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego
Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego

Na podstawie wykonanej pracy mogę polecić Panią Małgorzatę Werhun – Popiołek jako solidnego i fachowego projektanta Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że Pracownia Architektury Krajobrazu mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek, ul. Zdrojowa 34 w Jaworzu opracowała na zlecenie Urzędu Miejskiego dokumentację zieleni z elementami ogrodu dendrologicznego przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej przy ulicy Lipnickiej 226.

Dokumentacja powyższa została wykonana z należytą starannością oraz w przewidywanym terminie.

Autor projektu wniósł do dokumentacji szereg ciekawych rozwiązań.

Współpraca na etapie realizacji projektu układała się pomyślnie.

Firma zasługuje na poparcie i jest godna polecenia do realizacji prac projektowych

dokumentacja zieleni z elementami ogrodu dendrologicznego
dokumentacja zieleni z elementami ogrodu dendrologicznego

Nadleśnictwo Kobiór zaświadcza, że pani mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek wygrała konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania otoczenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry” przy Nadleśnictwie Kobiór wraz ze ścieżką dydaktyczną. Na podstawie koncepcji wykonany został projekt, złożony w Nadleśnictwie Kobiór w dniu 21.03.2005.

Powyższe opracowanie wykonane zostało rzetelnie i terminowo, zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Wysoko oceniamy wiedzę i umiejętności zawodowe pani Małgorzaty Werhun-Popiołek i polecamy ją innym wykonawcom.

 koncepcja zagospodarowania otoczenia
koncepcja zagospodarowania otoczenia

Nadleśnictwo Sucha Beskidzka zaświadcza, że korzystała z usług firmy PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, ul. Zdrojowa 34, 43-384 Jaworze.

Właścicielka firmy – pani mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek przedstawiła koncepcję zagospodarowania otoczenia budynku administracji nadleśnictwa a po jej akceptacji wykonała projekt ogrodu dendrologicznego wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków nadleśnictwa.

Propozycja zagospodarowania terenu w pełni spełniła oczekiwania naszej firmy. Autorka uwzgledniła pomysły zaproponowane przez nadleśnictwo, dostosowała układ ogrodu do zabytkowego charakteru budynku oraz przedstawiła ciekawe rozwiązania projektowe uwzględniające zadania pełnienia funkcji edukacyjnych otoczenia budynku przy zachowaniu dostępności firmy dla klientów.

Rzetelność i terminowość wykonania zadania oraz zastosowanie ciekawych rozwiązań projektowych spowodowały, że możemy polecić firmę: Pracownia Architektury Krajobrazu pani mgr inż. Małgorzaty Werhun-Popiołek wszystkim zainteresowanym jako solidnego partnera do współpracy.

zagospodarowanie otoczenia budynku
zagospodarowanie otoczenia budynku

Urząd Miasta i Gminy w Golinie zaświadcza, ze Pani mgr inż. Małgorzata Werhun-Popiołek na zlecenie Gminy Golina wykonała W 2010 roku projekt rewaloryzacji i rewitalizacji Parku Miejskiego w Golinie.

Zakres dokumentacji obejmował:

 • wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej,
 • wykonanie projektu gospodarki drzewostanem,
 • wykonanie niezbędnych analiz historycznych, przyrodniczych i kompozycyjnych,
 • wykonanie projektu rewaloryzacji układu komunikacyjnego parku,
 • zaprojektowanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej,
 • zaprojektowanie elementów małej architektury (fontanna, ławka, itp.),
 • wykonanie szczegółowego projektu nasadzeń,
 • wykonanie przedmian robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja została wykonana z należytą starannością oraz w przewidzianym w umowie terminie

Autorka wniosła do dokumentacji szereg ciekawych rozwiązań. Wykazała się dużą wiedzą i umiejętnościami w zakresie rewaloryzacji ogrodów zabytkowych.

Fachowość i kreatywność oraz rzetelność, którymi wykazała się Pani mgr Małgorzata Werhun-Popiołek powodują, ze możemy polecić Panią Małgorzatę ja solidnego partnera do współpracy.